Tilbakemeldinger

 
Skriv historie

er ikke enig!!!!

Dere har skreve dette innlegge:

Sosiale og emosj. vansker

Utvikling, Sosioemosjonelle vansker

Begrepet sosioemosjonelle vansker dukker stadig oftere opp når det er snakk om barn med særlige behov. Det er uklart for meg hva som ligger i dette begrepet, ut over at det selvfølgelig er ment som et overbegrep for barn med sosiale og emosjonelle vansker. Slik begrepet blir brukt opplever jeg begrepet upressist definert, og at ulike miljøer til dels har svært forskjellig oppfatning av begrepets innhold.
I utviklingsprogrammet til de Statlige regionale kompetansesentrene har en valgt å skille mellom sammensatte lærevansker og sosioemosjonelle vansker. I opplæringssammenheng kan en slik inndeling være fornuftig av praktiske årsaker, selv om inndelingen ikke er uproblematisk i opplæringssammenheng heller. I utredning og oppfølging av barn med særlige behov er disse begrepene, etter min oppfatning, uløselig knyttet sammen. Jeg ønsker derfor å komme med noen betraktninger som jeg oppfatter som relevante i forståelsen av sammenhengen mellom sammensatte lærevansker og sosioemosjonelle vansker.

Slik begrepet sosioemosjonelle vansker ofte blir brukt opplever jeg det som om det benyttes om et enhetlig fenomen, og at det refererer til et fenomen som er av miljømessig art og opphav. 

Skal begrepet gi mening, må en i praktisk klinisk arbeide, etter min oppfattning, dele det i tre hoveddeler. Sosiale og emosjonelle vansker på:
 1. Organisk grunnlag
 2. Miljømessig grunnlag
 3. Ervervet grunnlag

 

1. Sosioemosjonelle vansker på organisk grunnlag innbefatter først og fremst Asperger syndrom og nonverbale lærevansker. En mindre del av de som får diagnosen Tourette syndrom fremviser også Sosioemosjonelle vansker som er sammenfallende med Asperger syndrom. Dette er tilstander som medfører store sosioemosjonelle vansker grunnet en genetisk utviklingsforstyrrelse. Miljøet er ikke uten betydning for slike tilstander, men utgangspunktet er genetisk. Omfanget av de sosiale og emosjonelle vanskene vil variere mye selv om samme diagnose settes. Relativt mange vil også ha symptomer forenlig med slike tilstander uten å fylle kriteriene for diagnosen Asperger syndrom eller for betegnelsen nonverbale lærevansker. Typisk for denne typen sosioemosjonelle vansker er at barnet har en grunnleggende svikt med hensyn på innlæring av sosiale ferdigheter. Slik sett, er det snakk om en lærevanske. 

Bildet er ytterligere komplisert, fordi sosioemosjonelle vansker som primært er forårsaket av genetiske forhold, kan føre med seg sekundære sosioemosjonelle vansker som kommer som en konsekvens av gjentatte sosiale nederlag, mobbing, isolering og utstøtelse, som igjen vil kunne medfører miljømessige betingede emosjonelle vansker. 

2. Sosioemosjonelle vansker på miljømessig grunnlag innbefatter mange forhold, f.eks.

 • a) Sosioemosjonelle vansker som konsekvens av vanskelige oppvekstvilkår, mishandling, misbruk og ulike former for vanskjøtsel.
 • b) Sosioemosjonelle vansker som konsekvens av angst, depresjon eller andre psykiatriske tilstander.
 • c) Sosioemosjonelle vansker grunnet forhold i nærmiljø; nabolag og skole, da i form av subtil utestegelse eller mobbing.
 • d) Sosioemosjonelle vansker som konsekvens av foreldres atferd, f.eks. stoff/alkoholmisbruk, sosiale avvik mm.
 • e) Sosioemosjonelle vansker som konsekvens av foreldres funksjonshemminger
 • f) Sosioemosjonelle vansker som konsekvens av lav sosioøkonomisk status. 

Det er imidlertid ikke uvanlig at barn som utsettes for miljømessige traumer eller som lever i familier med lav sosioøkonomisk status også har vansker med genetisk utgangspunkt, slik at det i en del tilfeller vil være snakk om blandingstilstander. 

3. Sosioemosjonelle vansker på ervervet grunnlag vil nødvendigvis variere over et vidt spekter avhengig av skadens lokalisering og omfang. Denne typen sosioemosjonelle vansker kan deles i tre hovedgrupper:

 • a) Sosioemosjonelle vansker som kommer som en konsekvens av at områder i hjernen som regulerer sosiale og emosjonelle forhold skades. Dette kan være skader etter ulykker eller sykdom. Slike skader kan medføre en rekke spesifikke eller globale utfall av sosial og/eller emosjonell art. Slike skader kan også medføre tilstander som for eksempel ligner på Asperger syndrom. 
 • b) Sosioemosjonelle vansker som kommer som en sekundæreffekt av traumet. Det å tape ferdigheter, med den konsekvens at en ikke får til det en tidligere fikk til. 
 • c) Sosioemosjonelle vansker som kommer over tid grunnet at livet utvikler seg vesensforskjellig fra hvordan det kunna ha utviklet seg, dersom en ikke hadde blitt utsatt for traumet. Tap av sosiale relasjoner, isolasjon, økonomiske vansker, drømmer som brast og så videre.
I tillegg kan de ulike sosioemosjonelle vanskene opptre i alle mulige kombinasjoner og varianter.


lisa andersen guddal

17.08.2013BARNET MITT

Det hele startet for 7 år siden,da min yngste datter var så urolig når hun skulle sove og da hun skulle begynne i barnehagen. Hun var så treg på en måte. ville ingenting og sloss i en tidlig alder av 3år. utagerende og viljesterk.
Jeg søkte via barnevernet om støtte og hjelp men de mente det ikke var bekymring den gang.. men når hun skulle begynne i 1 klasse begynte det virkelige helvete.. min datter sa at hun var snill,lei seg og sint-jente på en gang. men da ble det konklusjon med at det var omsorgssvikt som feilet henne. hun sa mye stygge ting på skolen og atferden var vanskelig å takle.

Men om bare en av mine 2 jenter er slik fra fødsel av fram til nå? kan det ikke være omsorgssvikt mener jeg.. hun blir så sinna,takler ikke motgang og har ingen venner .

Barnevernet vil nå plassere begge jentene mine bort i fosterfamilie.. og jeg har endelig fått utredning på jenta mi. det viste seg å være adhd og dyseleksi. 
men hva gjør staten med det? tar bort barna fra familien istedenfor og hjelpe oss.


Skulle gjerne skrevet en laaang bok om dette,men da trenger jeg hjelp til å skrive den


Jannicke langøy


jannicke langøy

01.10.2012


Skriv ut << Tilbake